Zadania Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest jednostką organizacyjną gminy, która realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zabezpieczenia społecznego.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wypłaca zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz świadczenie dobry start.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wspiera także rodziny w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a także koordynuje poradnictwo określone w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ośrodek prowadzi ponadto obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także realizuje rządowe programy dotyczące zdiagnozowanych potrzeb społecznych.

W Ośrodku można uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego niezbędne do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.