Świadczenia Rodzinne – zasiłek pielęgnacyjny

Przyznawany jest w wysokości:

  1. 184,42 zł miesięcznie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
  2. 215,84 zł miesięcznie od 01.11.2019 r.

na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

  • niepełnosprawne dziecko;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osoba, która ukończyła 75 lat.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności,  prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.