Świadczenia Rodzinne – świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2988,00 zł miesięcznie

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  • akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka
  • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dokument potwierdzający nie pozostawanie lub pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku (np. oświadczenie)
  • zaświadczenie organu rentowego (ZUS, KRUS, WBE) potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe podlegania ubezpieczeniu społecznemu
  • oświadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 64 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. 2023 poz. 1429), organ właściwy ma obowiązek poinformować osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do ww. świadczeń.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów informujemy, że:

ustawa zakłada wprowadzenie do systemu nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego oraz likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Przyznawanie oraz wypłata świadczenia wspierającego realizowana będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych natomiast realizacja zmian w warunkach przyznawania obecnie funkcjonującego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna będzie zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

 Ustawa o świadczeniu wspierającym od 1 stycznia 2024 r. wprowadza następujące zmiany w obowiązującej ustawie z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych :

1. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało wyłącznie tym, którzy sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia.

2. Osoby sprawujące opiekę nad osobą do ukończenia 18. roku życia nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej.

3. Zmianie uległ katalog osób uprawnionych do wnioskowania o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie będzie przysługiwać:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom;

3) opiekunowi faktycznemu dziecka;

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo- wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą do w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

4. Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, albo świadczenie pielęgnacyjne zachowują prawo do ww. świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa do ww. świadczeń w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia.

5. Rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy rolników nie będą musieli zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym aby pobierać świadczenie pielęgnacyjne.

6. W przypadku opiekunów, którzy sprawują opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną do 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad która sprawowana jest opieka. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

7. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna nie będą przysługiwały opiekunowi osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba ta będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

8. Złożenie wniosku przez osobę niepełnosprawną o przyznanie świadczenia wspierającego będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty dla opiekuna osoby niepełnosprawnej pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

9. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które zostaną wypłacone opiekunowi osoby niepełnosprawnej za miesiące, w których osoba niepełnosprawna pobrała świadczenie wspierające będą uznawane za świadczenia nienależnie pobrane oraz będą podlegały zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a do ich zwrotu zobowiązany będzie opiekun, który pobrał ww. świadczenia.

10. Osoba niepełnosprawna składając wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie miała możliwość zadecydowania, od którego miesiąca świadczenie ma być przyznane, aby tym samym nie dopuścić do powstania nadpłaty świadczeń wypłaconych opiekunowi.

11. Po 31 grudnia 2023 r., w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

12. Za osobę pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna burmistrz miasta opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego w przypadku kobiet oraz 25-letniego w przypadku mężczyzn.

13. Burmistrz miasta nie opłaca składki na i ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

1) za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów;

2) na osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wypłacane w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki;

3) od podstawy odpowiadającej wysokości podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w podwyższonej wysokości w związku z opieką nad więcej niż jedną osoba niepełnosprawną w przypadku śmierci osoby nad którą sprawowana jest opieka.