Świadczenia Rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 64 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. 2023 poz. 1429), organ właściwy ma obowiązek poinformować osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do ww. świadczeń.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów informujemy, że:

1. Zostaje uchylony art. 16a ustawy, co oznacza, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany, jednak przepisy przejściowe umożliwiają pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie praw nabytych do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do końca okresu na jaki świadczenie zostało przyznane.

2. Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, albo świadczenie pielęgnacyjne zachowują prawo do ww. świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa do ww. świadczeń w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia.

3. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych będzie przysługiwać ww. osobom również po upływie okresu zasiłkowego, na który prawo zostało przyznane, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

4. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna nie będą przysługiwały opiekunowi osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba ta będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Złożenie wniosku przez osobę niepełnosprawną o przyznanie świadczenia wspierającego będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty dla opiekuna osoby niepełnosprawnej pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

6. Za osobę pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna burmistrz miasta opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego w przypadku kobiet oraz 25-letniego w przypadku mężczyzn.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy od 2019 roku przysługuje w wysokości 620,00 zł.

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą chorą
  • zaświadczenie organu rentowego (ZUS, KRUS, WBE) potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe podlegania ubezpieczeniu społecznemu
  • oświadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień