Pomoc Społeczna – posiłek w szkole i w domu

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznawana jest także dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez zakup posiłków.

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Działania zawarte w ww. Programie kierowane są w szczególności do następujących grup:

  1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Uchwałą Nr LVII/432/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 stycznia 2023 r., podwyższono do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Pomoc pieniężna na zakup posiłku lub żywności przyznana jest osobom i rodzinom, jeżeli:

  1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie.
  2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1552,00 zł.

GORĄCY POSIŁEK

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim w dniu 8 stycznia 2019 r. przyjęła uchwałę nr IV/27/19 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku przez gminę Krosno Odrzańskie w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zgodnie z przyjętą uchwałą odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

PROGRAM OSŁONOWY

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a nie spełnia określonych kryteriów, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Program osłonowy ma na celu umożliwienie dożywiania w szkołach i przedszkolach faktycznie głodnych dzieci, które z różnych powodów, najczęściej od nich niezależnych, nie mają szansy na spożycie żadnego posiłku w placówce, w której przebywają znaczną część dnia. Pozwolił rozszerzyć krąg dzieci, które będą mogły być objęte dożywianiem, jednocześnie z pominięciem procedur wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim uchwałą nr IV/28/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. przyjęła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Zgodnie z założeniami ww. Programu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko, które nie spełnia warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w poprzednim miesiącu kalendarzowym.