Pomoc Społeczna – kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 •     ubóstwa,
 •     sieroctwa,
 •     bezdomności,
 •     bezrobocia,
 •     niepełnosprawności,
 •     długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 •     przemocy w rodzinie,
 •     potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 •     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 •     bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 •     trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach,
 •     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 •     alkoholizmu lub narkomanii,
 •     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 •     klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej /Dz. U. z  2021 r. poz. 1296/, od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe:   

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776,00 zł,   
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 600,00 zł.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 •     zasiłek stały,
 •     zasiłek okresowy,
 •     zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 •     zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 •     pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.
 •     świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach,
 •     wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.