Pomoc Społeczna – kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Dom pomocy społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Pobyt w  domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w domu w wysokości nie wyższej niż 70% swojego dochodu.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy, z dochodów dziecka, 
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ustawie. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawarcia z nimi stosownej umowy.

Wywiad alimentacyjny

Dla ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin pracownik socjalny przeprowadza wywiad alimentacyjny. Na tej podstawie wylicza się kto, ile i czy w ogóle będzie dopłacać. Osoba zobowiązana do pokrywania brakujących kosztów pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej zawiera umowę z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, w której ustalona zostaje wysokość wnoszonej przez nią opłaty za pobyt krewnego biorąc pod uwagę wysokość jej dochodów i możliwości.

Małżonek, wstępni przed wstępnymi zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej: jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 2. w przypadku osoby w rodzinie: jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Aktualna kwota kryterium dochodowego:

– 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej – 300%, kryterium stanowi kwota 2.328,00 zł;
– 600,00 zł dla osoby w rodzinie – 300% kryterium w  przypadku osoby w rodzinie stanowi kwota 1800,00 zł.

Obliczanie wysokości dochodów

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z powyższymi zasadami nie wlicza się m.in.:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 2. zasiłku celowego,
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty – stypendia socjalne/naukowe,
 4. wartości świadczenia w naturze,
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 6. dochodu z powierzchni rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 7. świadczenia 500+,
 8. świadczeń z tytułu posiadania Karty Polaka,
 9. świadczeń  przysługujących działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 10. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 11. pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);
 12. środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 13. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 14. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270);
 15. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270);
 16. kwoty dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);
 17. kwoty dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1);
 18. kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).
 19. kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);
 20. kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127).

Procedura starania się o skierowanie w domu pomocy społecznej

PISEMNY WNIOSEK

Starania o skierowanie do  w DPS należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w ośrodku pomocy społecznej – właściwym ze względu na aktualne miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zameldowania (w przypadku osoby bezdomnej), w celu złożenia pisemnego wniosku. We wniosku powinna znaleźć się prośba o skierowanie danej osoby do domu pomocy społecznej, a w przypadku jej ubezwłasnowolnienia – postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w DPS.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Kolejnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej, który przeprowadzi wywiad środowiskowy, sprawdzi sytuację życiową, materialną oraz zdrowotną, a także pomoże skompletować dokumenty, na podstawie których stwierdzi, czy dana osoba powinna zostać skierowana do DPS i czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej należy dołączyć:

 – zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy i potrzebie sprawowania całodobowej opieki,

– zaświadczenie lekarza psychiatry – w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym,

– zaświadczenie o dochodach lub decyzję o przyznaniu renty bądź emerytury oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,

– zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody,

– oświadczenie rodziny dotyczące braku możliwości zapewnienia opieki nad daną osobą.

Zasady kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej regulują niżej wymienione akty prawne:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 2268 z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).