Fundusz Alimentacyjny – informacje ogólne

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenie przyznawane jest na okres świadczeniowy, który obowiązuje od dnia 1 października do 30 września następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna :

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł miesięcznie – od okresu świadczeniowego 2023/2024 (od października 2023 r.);
 • w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a kwotą, o którą został przekroczony dochód („złotówka za złotówkę”);
 • w przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego obliczonego metodą „złotówka za złotówkę” jest niższa niż 100,00 zł – świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647), dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,  a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub  – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku, m.in.:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 wrześnie 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach  w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1341)