Dodatki energetyczne – informacje ogólne

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która weszła w życie z dniem 4 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), która wprowadziła zmianę w ustawie o dodatku osłonowym tj. wyrazy „do dnia 31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”. Zatem wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Od dnia 1 stycznia 2014 r. na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2013 r. poz. 984/  odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /t.j. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm./. Ustawa ta reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków energetycznych.

Zgodnie z ustawą  odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133/,
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. /M.P. z 2021 r. poz. 393/ wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 12,09 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób –   wynosi 16,79 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 20,15 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać   w godzinach urzędowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów nr 10 H, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 68 3833360.