Dodatek Osłonowy – informacje ogólne

W dniu 3 stycznia 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), która wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Krosno Odrzańskie obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 h.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać:

 •  w formie papierowej wrzucając wniosek do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Terminy złożenia wniosku:

W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31 października 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 r.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie internetowej ww. ośrodka. 

Ważne!

W przypadku posiadania adresu poczty elektronicznej prosimy o wpisanie go we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, a informacja o jego przyznaniu wysłana zostanie na wskazany adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku można odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U z 2022 r. poz. 2)..