Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej ops.krosnoodrzanskie.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ops.krosnoodrzanskie.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (dot. dokumentów przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-21
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-04
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 2024-03-27.

Strona internetowa posiada możliwość tłumaczenia na język migowy po połączeniu z tłumaczem online.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Strona aktualizowana jest na bieżąco.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Smykaj, p.smykaj@ops.krosnoodrzanskie.pl Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 68 383 33 60 w godzinach pracy Ośrodka. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz uwagi na brak zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10H, 66-600 Krosno Odrzańskie, poprzez platformę ePUPAP lub pocztą elektroniczną na adres ops@krosnoodrzanskie.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

​Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku znajduje się na parterze budynku, z poziomu chodnika, swobodny wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 
  2. Budynek posiada windę. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku.
  3. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
  5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
  6. Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
  7. Dostępny jest tłumacz języka migowego online.
  8. Budynek wyposażono w plan tyflograficzny zapewniający informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy.
  9. Budynek posiada oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille’a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz dojścia do poszczególnych pomieszczeń.