Czyste Powietrze – informacje ogólne

W ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 1 października 2020 r. można  składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

3. Gospodarstwo domowe tworzą:

– osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

– osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią mieszkające i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku;

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

5. Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstw rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

– rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;

– gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

6. Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jego gospodarstwa domowego:

– imię i nazwisko;

– numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

– adres miejsca zamieszkania;

– adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10h.

Druki żądania wydania zaświadczenia dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Natomiast od dnia 25.01.2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW) rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania –    Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (jak dotychczas w ramach Części 2 Programu) albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń:

  1. zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wydawane jest ono na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Części 3 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Wzór żądania wydania zaświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/. Dostępny jest on także w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie internetowej Ośrodka.

  • zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zawierające wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Wydawane jest ono na wniosek osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Części 3 programu, na podstawie art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.). Dotyczy to osób, które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, a zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego albo wniosek o wydanie zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10h.