Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 H, 66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • – ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • – ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • – wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • – posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawie o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowisku ds. finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych,
 2. staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. planowanie, organizowanie i wykonywanie obsługi finansowej środków pieniężnych ujętych w planie finansowym Ośrodka;
 2. organizacja i prowadzenie rachunkowości Ośrodka;
 3. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Ośrodka;
 4. wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych;
 5. sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z planu Ośrodka i analiz w trybie i na zasadach określonych przez Urząd Wojewódzki oraz Skarbnika Gminy;
 6. dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych Ośrodka;
 7. zapewnianie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz dokonywanie spłaty zobowiązań, w tym windykacja długów nienależnie pobranych świadczeń;
 8. udzielanie kontrasygnaty przy zaciąganiu zobowiązań umownych przez Ośrodek;
 9. dokonywanie wstępnej kontroli:
 • – zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w tym zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę oraz przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 • – kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych, a także kontroli dokumentów pod względem finansowo-rachunkowym;
 1. przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym organizowanie i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji majątku Ośrodka;
 2. dokonywanie kontroli rozliczeń podatku od towarów i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym prawidłowość sporządzania cząstkowej deklaracji podatkowej VAT-7;
 3. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 V. Warunki zatrudnienia

 – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. List motywacyjny.
 2. Cv.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek.

 VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Termin: do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 14.30 (w przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).
 2.  Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim lub listem poleconym.
 3.  Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10h pokój 4.

IX. Informacje dodatkowe

1/ Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 60, e-mail : ops@krosnodrzanskie.pl

2/ Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3/ Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

4/ Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

5/ Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

6/ Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h, email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pan Waldemar Kaak, tel. 660 567 115, e-mail: insp.ochrony.danych@wp.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 3. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 4. jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 8. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Agnieszka Szarkowicz
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krośnie Odrzańskim

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2023