Ogłoszenie o poszukiwaniu osób chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

W związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 poszukujemy osób chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Wymagania:

 1. posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2. posiadanie, co najmniej rocznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Do zadań osoby świadczącej opiekę wytchnieniową będzie należało wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w opiece nad tymi osobami.

Warunki:

 • – świadczenie opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • – limit opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika Programu nie może przekroczyć
  240 godzin,
 • – maksymalna długość świadczenia nieprzerwanej opieki wytchnieniowej dla jednego uczestnika Programu wynosi 12 godzin,
 • – usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w godzinach 6.00 – 22.00,
 • – forma współpracy z osobą świadczącą usługę – umowa cywilnoprawna (wynagrodzenie za
  1 godzinę nie więcej niż 40 zł brutto, okres realizacji umowy do 31.12.2022 r.).

Kontakt dla osób zainteresowanych:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 383 33 60
e-mail : ops@krosnodrzanskie.pl

Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)  informujemy, że:

 1. Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h,  email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pani Joanna Karecka, adres email: j.karecka@ops.krosnoodrzanskie.pl,
  tel. 68 383 3360
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 4. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze;
 5. jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także
  w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 9. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 10. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Agnieszka Szarkowicz
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krośnie Odrzańskim