Komunikat dotyczący jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Dz.U. z 2022 r., poz. 58/) obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 h w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 14.00.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub ze strony internetowej /link poniżej/.

Telefon kontaktowy: 683833360 lub 799083495, email: ops@krosnoodrzanskie.pl


Оголошення щодо одноразової допомоги громадянам України у розмірі 300 злотих

Відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави / Законодавчий журнал № 31. 2022 р., ст 58 /) громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 (1) та внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плата за житло.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги необхідно подати до Центру соціальної допомоги у Кросно Одраньське, вул. П’ястув 10 год у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 14.00.

Заяву про виплату одноразової грошової допомоги можна завантажити в Центрі соціального захисту населення або на сайті /посилання нижче /.

Контактний телефон: 683833360 або 799083495, електронна пошта: ops@krosnoodrzanskie.pl