Konsultacje w sprawie projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028.

Przedmiot konsultacji: projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 9 września 2021 r.

Czas zakończenia konsultacji: 23 września 2021 r.

Forma konsultacji: konsultacje w formie opinii.

Opinie do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028 należy składać na załączonym formularzu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie lub mailowo na adres: ops@krosnoodrzanskie.pl w terminie do 23 września 2021 r. Projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028 zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia), na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie/, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr XVIII/112/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 1833).

Zarządzenie 119/21

Zarządzenie 120/21

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028