Projekt aktywizacyjny dla osób bezrobotnych i niezarejestrowanych w urzędzie pracy

W 2021 i 2022 roku realizowany jest projekt pn. “Aktywna ścieżka do zatrudnienia” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Projekt realizuje firma Nestor Group Bartosz Berkowski.