Informacja o awarii systemu

Informujemy, że w wyniku awarii oprogramowania do automatycznej wysyłki mailów z programu Świadczenia Wychowawcze w dniu wczorajszym, tj. 2 lipca 2019 r. do niektórych z Państwa dotarły wiadomości z błędnymi komunikatami. Poprawna informacja dotycząca przyznania świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 jest następująca: 

                                                                                                               Krosno Odrzańskie,  …………..  

BURMISTRZ
KROSNA ODRZAŃSKIEGO

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Pani/Pan

………………..

Informacja Nr

Na podstawie art. 4, art. 7 ust. 2, art. 10, art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, działając z upoważnienia Burmistrza Krosna Odrzańskiego na podstawie zarządzenia nr …/19 z dnia 1 lipca 2019 r. informuję o przyznaniu świadczenia wychowawczego na:

……………………………………………………………

UZASADNIENIE

Według art. 10 ustawy w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r., do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy w sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Według art. 4 ust. 3 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Z up. BURMISTRZA

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krośnie Odrzańskim

Dodatkowe informacje

1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:

1) Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej

2) w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h, email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 33 60;

3) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pan Henryk Gibała, adres email: serwis@serwis-technika.pl, tel. 602 254 899;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego na podstawie art. 14 ust. 2-7, art. 17 oraz art. 24 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 924);

5) podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do przyznania świadczenia, o które się Pani/Pan ubiega. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego;

6) odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpiło zaprzestanie udzielania Pani/Panu świadczenia;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu komputerów;

10) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

11) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.