Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r.

Wojewoda Lubuski 19 kwietnia 2018 r. ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać podmioty uprawnione, które złożą ofertę w ramach jednego z priorytetów:

 1. Wsparcie osób/ rodzin w opiece nad starszym i niesamodzielnym członkiem.
 • Pomoc osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania,
 • z uwzględnieniem wolontariatu.
 • Działania nastawione na zapewnienie opieki i wsparcia osobom niesamodzielnym w dziennych formach pobytu. 
 • Działania zmierzające do wypracowania zasad współpracy pomiędzy placówkami ochrony zdrowia a jednostkami samorządu terytorialnego.
 • W zakresie zapewnienia właściwego wsparcia osobom niesamodzielnym opuszczającym placówki ochrony zdrowia.
 1. Wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD).
 • Rozwój infrastruktury banków żywności oraz miejsc magazynowania żywności.
 • Działania terapeutyczne dla odbiorców żywności FEAD.
 1. Tworzenie infrastruktury  wsparcia  samotnych matek, kobiet w ciąży oraz rodzin znajdujących się w kryzysie.
 • Tworzenie  grup  samopomocowych oraz wspieranie osób dotkniętych kryzysem.
 • Uruchomienie całodobowej sieci (telefon, szybkie spotkanie ze specjalistą, zapewnienie lokum).
 • Oddziaływania terapeutyczne skierowane do samotnych matek, kobiet w ciąży oraz rodzin znajdujących się w kryzysie.
 • Wypracowanie zasad efektywnej współpracy między instytucjami oraz podmiotami zajmującymi się interwencją kryzysową.                                                                                                                                                                
 1. Działania na rzecz wsparcia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, czyli jak przeciwdziałać  utrwalaniu postawy klienta pomocy społecznej:
 • Zajęcia warsztatowe, których efektem będzie zdobycie umiejętności prowadzenie gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami.
 • Szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa – uzmysłowienie konsekwencji podejmowanych decyzji i budowanie odpowiedzialności.

Termin składania ofert mija 15 maja 2018 r. Kwota przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych to 150 000 zł. Pełna treść ogłoszenia i załączniki dostępne pod adresem https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/komunikaty_wojewody/st:1/idn:120.html