INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W DNIU 6 PAŹDZERNIKA 2017 R. W WYNIKU ORKANU KSAWERY

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W DNIU 6 PAŹDZERNIKA 2017 R. W WYNIKU ORKANU KSAWERY

FORMY POMOCY

Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) podczas odnotowanych ostatnio zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne mają prawo do pomocy w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769)

  • Kwota zasiłku wynosi do 6 tysięcy zł (na podstawowe potrzeby bytowe, drobne remonty). Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej (część VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Ponadto, w zależności od skali zniszczenia/strat powstałych w gospodarstwie domowym, pomoc może być przyznana również na: remont budynku lub lokalu mieszkalnego, odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego oraz na remont budynku gospodarczego:

  • pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego – zasiłek celowy do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.
  • Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego – zasiłek celowy nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej.

Pomoc na remont budynku gospodarczego służącego zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny/osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynku inwentarskiego – zasiłek celowy w łącznej kwocie nie większej niż 100 tysięcy złotych.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać  w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10h, pokój nr 4