Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta pod nazwą: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznmyi w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.11.2017 r. do 31.12.2017 r. – konkurs uzupełniający na 2017 r.” o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.