Zapytanie ofertowe dożywianie OPS.570.15.2015

Zapytanie ofertowe

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 926-15-19-119 zapraszam do złożenia oferty, której przedmiotem będzie udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowywaniu i dostarczaniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2016 roku posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Ilość posiłków dla poszczególnych szkół może ulec zmianie lecz na dzień zapytania ofertowego wynosi dziennie:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim    9
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim    40
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim    23
 4. Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim 8
 5. Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim    18
 6. Szkoła Podstawowa w Radnicy 5
 7. Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym Osiecznicy 11
 8. Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wężyskach    27

 
Dania obiadowe:

 • Zupa ogórkowa z mięsem: zupa 300 ml, pieczywo 40 g
 • Zupa pomidorowa z ryżem i mięsem:zupa 300 ml, pieczywo 40 g
 • Zupa fasolowa z mięsem: zupa 300 ml, pieczywo 40 g
 • upa – kapuśniak z mięsem: zupa 300 ml, pieczywo 40 g
 • Zupa buraczkowa z mięsem: zupa 300 ml, pieczywo 40 g
 • Zupa – rosół z mięsem:zupa 300 ml, pieczywo 40 g
 • Bigos ze słodkiej kapusty: bigos 225 g, pieczywo 40 g
 • Fasolka po bretońsku: fasolka 200 g, pieczywo 40 g
 • Gołąbki z mięsa i ryżu: gołąbki 170 g, pieczywo 40 g
 • Gulasz z kaszą: gulasz z kaszą 250 g, ogórek kiszony lub konserwowy
 • Łazanki z kapustą i kiełbasą: 
 • Łazanki z kapustą i kiełbasą 250 g
 • Ryba smażona: ryba 125 g, ziemniaki 180 g, surówka 100 g
 • Naleśniki z serem lub dżemem (2 szt.) naleśniki 125 g, jogurt 125 g
 • Pierogi z serem lub ruskie (7 szt.) pierogi
 • Kotlet schabowy, kotlet 100 g, ziemniaki 180g, sałata
 • Spaghetti z mielonym mięsemm, spaghetti 180 g
 • Kotlet mielony: kotlet 100 g, ziemniaki 180g, sałata/pomidor/ogórek

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych. Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć:

 • zupę z wkładem mięsnym 100g podaną z pieczywem,
 • danie bezmięsne (np. naleśniki, pierogi, ryba, placki ziemniaczane), kompot,
 • danie mięsne: ziemniaki, mięso, surówka, kompot.

W ramach dania mięsnego zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników dla ziemniaków, tj. makaron albo ryż lub kasza.

Obiad jednodaniowy powinien być przygotowywany w systemie:

 • dwa razy w tygodniu zupa,
 • dwa razy w tygodniu danie mięsne,
 • raz w tygodniu danie bezmięsne.

Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który wywiesza w stołówce, przedkłada dyrektorowi szkoły oraz kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z wyprzedzeniem dwutygodniowym przed jego realizacją. Dyrektorzy szkół, sprawdzają zgodność podanego posiłku z wywieszonym przez wykonawcę jadłospisem.
Posiłki winny być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1256), normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy placówek.

Można złożyć ofertę częściową na niżej podane części:

 • I część – posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wężyskach – w ilości 36 posiłków dziennie,
 • II część – posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim – w ilości 41 posiłków dziennie,
 • III część – posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, Szkoła Podstawowa w Radnicy – w ilości 56 posiłków dziennie,
 • IV część – posiłki dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – w ilości 8 posiłków dziennie w naczyniach jednorazowych.

Złożenie oferty wariantowej nie jest możliwe.

Zamówienie należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 13.00 
od 04 stycznia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Warunkami udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących dokumentów:

 1. oferty wg załączonego wzoru,
 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia oferty,
 3. kserokopii decyzji o zatwierdzeniu zakładu, w tym cateringu wydaną przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 594) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
 4. zatwierdzonego wzoru umowy.

Kryterium oceny ofert będzie cena.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10 grudnia 2015 roku 
z dopiskiem – Przygotowywanie i dostarczanie do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2016 roku posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 –
na adres:


Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 10 h 66-600 Krosno Odrzańskie


pokój nr 4
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą lub z wykonawcami, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętego kryterium.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.