Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasiłek rodzinny oraz dodtaki do zasiłku rodzinnego

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy  oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Sprawę załatwia:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10h, centrala tel. 68 383 33 60,  pok. nr 4 tel. 68 383 33 75

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.z 2015 r  poz. 2284)

I. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy,  obowiązuje od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku.

Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy

ZASIŁEK RODZINNY

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej
 • odpis aktu urodzenia dziecka/i
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka/i
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka
 • i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi  faktycznemu dziecka, osobie uczącej się - tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców  w  związku  z  ich śmiercią  lub  w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą  sądową  prawa do alimentów  z  ich  strony,  jeżeli  zamieszkują  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe dodatki:

1. DODATEK  Z  TYTUŁU  URODZENIA  DZIECKA,  wypłacany jest jednorazowo w kwocie1000 zł. Przysługuje  matce  lub  ojcu albo opiekunowi  prawnemu dziecka, jeżeli  wniosek o jego przyznanie  zostanie  złożony  przed ukończeniem  przez dziecko 1- go  roku życia.  W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/i
 • zaświadczenie lekarza, iż matka dziecka pozostawała pod opieką lekarza

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przysługuje przez okres:   24 miesięcy kalendarzowych,  36 miesięcy,  jeżeli  uprawniona sprawuje  opiekę nad  więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy, jeżeli uprawniona sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400,00 zł.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego
 • informacja od pracodawcy o okresie na jaki zawarta została umowa o pracę
 • zaświadczenia ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80,00 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ przysługuje w kwocie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5. roku życia i w wysokości 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka/i

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówkę". Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • zaświadczenie ze szkoły, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:

a.  w wysokości 113,00  miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w szkole podstawowej oraz w gimnazjum posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

b. w wysokości 69,00 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • dokument  potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz jego zameldowaniuOśrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrzańskie