Świadczenia Rodzinne – świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny, na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi prawnemu i faktycznemu dziecka, osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1830 zł miesięcznie

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  • akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka
  • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku (np. oświadczenie)
  • wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (również zaświadczenie z OPS o pobieraniu zasiłku stałego) do celów emerytalno – rentowych
  • oświadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień