Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10H;

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Gibała Henryk,  tel. 602 254 899, mail:. serwis@serwis-technika.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim przy czym podanie danych jest:

1)  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

 

  Klauzula informacyjna dotycząca nagrywanych rozmów

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych (nagrań rozmów telefonicznych) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h, zwany dalej Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta.
  3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Gibała Henryk,  tel. 602 254 899, mail:. serwis@serwis-technika.pl;
  4. art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
  5. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku, w którym Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  6. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszaj przepisy dotyczące danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
   ul. Piastów 10H
   66-600 Krosno Odrzańskie