Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim informuje, że Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). 
Ww. program przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka(opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek osób uprawnionych .

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w terminie do 31 maja 2012 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Krośnie odrzańskim, ul. Piastów 10 h, pok. nr 4 lub tel. 68 383 33 7368 383 33 73 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
    ul. Piastów 10H
    66-600 Krosno Odrzańskie