Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy.

I. CO TO JEST PRZEMOC ?

Przemoc to jednorazowe albo powtarzajace się działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodujące cierpienie, szkody na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym oraz krzywdy moralne.

 

II. RODZAJE I FORMY PRZEMOCY

- PRZEMOC FIZYCZNA

(szarpanie, kopanie, popychanie, duszenie, policzkowanie, odpychanie, przytrzymywanie, przypalanie, bicie /otwartą ręką, pięściami, przedmiotami/, topienie, szczypanie, polewanie substancjami żrącymi, nieudzielenie niezbędnej pomocy itp.)

- PRZEMOC PSYCHICZNA

(wyśmiewanie /poglądów, opinii, przekonań/, narzucanie swojego zdania i poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie, /kontaktów, snu, schronienia, pożywienia/, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, izolowanie, upokarzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb itp.)

- PRZEMOC SEKSUALNA,

(wymuszanie pożycia oraz nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, gwałt, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu ciała, krytyka zachowań seksualnych itp.)

- PRZEMOC EKONOMICZNA.

(okradanie, zabieranie pieniędzy, niełożenie na utrzymanie, utrudnianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, zmuszanie do brania pożyczek lub zaciągania długów bez zgody współmałżonka, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń itp.)

 

III. ROZPOZNANIE PRZEMOCY

 

CZY ZDARZA CI SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:

- Traktuje Cię w sposób raniący, obrzuca obelgami, wyzwiskami, zmusza do robienia rzeczy, które

Cię poniżają?

- Popycha Cię , policzkuje, uderza, szarpie, grozi, że Cię zabije lub zrani, niszczy Twoją własność?

- Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rtodziną, spowodował, że zerwałaś(eś) z nimi

kontakt, ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?

- Stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie), powtarza, że do

niczego się nie nadajesz i jesteś głupi(a) ?

- Dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce,groził Ci nożem, siekierą bronią palną?

- Obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winny(a) ?

- Zmusza Cię do pożycia seksualnego lub uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie

podobają ?

- Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać ?

- Grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz posłuszny(a) ?

- Przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił(a) ?

- Groził, że zabije Ciebie lub siebie jeśli odejdziesz?

- Pobił Cię tak, że wymagałaś(eś) pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?

- Zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw ?

- Wywołuje u Ciebie uczucie zagrożenia we własnym domu ?

 

JESLI NA KTÓREKOLWIEK PYTANIE ODPOWIEDZIAŁEŚ(AŚ) TWIERDZĄCO, ISTNIEJE DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE DOZNAJESZ PRZEMOCY W RODZINIE, POROZMAWIAJ O TYM Z KIMŚ ZAUFANYM.

 

IV. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 h, tel.: (68) 383 33 60

2. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim, ul. Sienkiewicza 22 . tel.: (68) 383 31 00,

(68) 383 31 11 lub tel. alarmowe: 997 i 112 .

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B,

tel.: (68) 383 02 02

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gubinie ul. Pułaskiego 1 , tel.: (68) 452 23 39

5. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, tel.: (68) 383 99 10 lub (68) 383 99 16

6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Poradnia Telefoniczna

"Niebieska Linia" tel.: (22) 668 70 00

 

V. Niebieska Karta

 

1. Niebieską Kartę mogą założyć przedstawieciele:

- pomocy społecznej,

- policji,

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- oświaty,

- ochrony zdrowia.

2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotknietej przemocą odbywa się

w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą

w rodzinie.

3. Wszczęcie procedury : Niebieskiej Karty" następuje przez wypełnienie formularza " Niebieska

Karta - A" przez przedstawiciela jednego z ww podmiotów w obecności osoby, co do której

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

4. Przekazanie wypelnionego formularza " Niebieska karta - A" do przewodniczącego zespołu

interdyscyplinarnego nastepuje niezwłocznie, lecz nie później niz w terminie 7 dni od dnia

wszczęcia procedury.

5. Kopię wypełnionego formularza "Niebieska Karta – A" pozostawia się u wszczynającego

procedurę.

6. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza koordynatora grupy roboczej, który jest

odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń grup roboczych, monitorowanie sytuacji w rodzinie

i wnioskowanie o zakonczenie nprocedury "Niebieskiej Karty".

 

VI. Dane statystyczne

 

7. W roku 2016 na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zostało zalożonych 56 "Niebieskich Kart".

8. Do 31 maja 2017 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są prowadzone 83 " Niebieskie

Karty" .

 

VII. Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w latach 2016-2020.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/akty/82/1742/w_sprawie_Gminnego_programu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_oraz_ochrony_ofiar_przemocy__0D_0Aw_rodzinie_na_terenie_Gminy_Krosno_Odrzanskie_w_latach_2016-2020_0D_0A/

 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
    ul. Piastów 10H
    66-600 Krosno Odrzańskie