Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus

Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus

 

Program "Rodzina 500 plus" – to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez kryterium dochodowego.

Świadczenie wychowawcze (500 plus) przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł., a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200,00 zł.

Osoby uprawnione do świadczenia:

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.

Opiekun faktyczny dziecka oznacza osobę, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.
 

Okres zasiłkowy 2017/2018

 

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 ropoczyna się z dniem 01 sierpnia 2017 r. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2017 r. W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

 

Od 01 sierpnia 2017 r. będą obowiązywać nowe formularze wnosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.


 

FORMULARZE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SĄ DOSTĘPNE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM UL. PIASTÓW 10 H ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA


 

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w formie przelewu na wskazany przez odbiorcę rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.


Podstawą ustalania dochodu rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od dnia 1.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. będą dochody uzyskane w 2016 roku ( z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego oraz innych niezbędnych do ustalenia prawa dokumentów, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

O świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko mogą wystąpić także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
 

ZMIANY W USTAWIE

 

Z dniem 01 sierpina 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci.

Zmiany dotyczą m.in:

- osoób deklarujących samotne wychowywanie dziecka. Będą one obowiązane przedstawić wyrok sądu zasądzający alimenty od drugiego rodzica;

- osób prowadzących pozarlniczą działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej. W przypadku ustalania dochdu

z takiej działalności przyjęto, że dana osoba uzyskuje dochód w wysokości ogłaszanej corocznie

w formie obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny;

 

- osób, które utraciły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub zamknęły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ponownie rozpoczeły pracę, w okresie 3 miesięcy u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęły pozarolniczą działalność gospodarczą. W tych przypadkach utrata dochodu nie będzie brana od uwagę.

 

- oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

 

Tel: (68) 383 33 78/ kom: 573 958 686
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
    ul. Piastów 10H
    66-600 Krosno Odrzańskie