Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500 plus" – to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze (500 plus) przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł., a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200,00 zł.

Osoby uprawnione do świadczenia:

 • Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
 • Opiekun faktyczny dziecka oznacza osobę, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
 • Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.
   

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 • Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2018 r.
 • Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2018 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, w niosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2018 r. W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

FORMULARZE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SĄ DOSTĘPNE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM UL. PIASTÓW 10 H ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w formie przelewu na wskazany przez odbiorcę rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.

Podstawą ustalania dochodu rodziny w okresie zasiłkowym 2018/2019 trwającym od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. będą dochody uzyskane w 2017 roku ( z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego oraz innych niezbędnych do ustalenia prawa dokumentów, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

O świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko mogą wystąpić także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.


ZMIANY W USTAWIE OBOWIĄZUJĄCE OD 01 SIERPNIA 2017 R.

Z dniem 01 sierpnia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmiany dotyczą m.in:

- osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka.

Osoby takie będą obowiązane przedstawić wyrok sądu zasądzający alimenty od drugiego rodzica;

- osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej.

W przypadku ustalania dochodu z takiej działalności przyjęto, że dana osoba uzyskuje dochód w wysokości ogłaszanej corocznie w formie obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny;

- osób, które utraciły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub zamknęły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ponownie rozpoczęły pracę, w okresie 3 miesięcy u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęły pozarolniczą działalność gospodarczą.

W tych przypadkach utrata dochodu nie będzie brana od uwagę.

- oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

tel: (68) 383 33 60
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Piastów 10H
  66-600 Krosno Odrzańskie