Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe - informacje ogólne

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w trybie decyzji administracyjnej na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków na zajmowany lokal mieszkalny. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych / tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180/.

Uprawnienia do dodatku mieszkaniowego przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy kryteria tj:

 1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania tj.
  • najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącymwydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

Najniższa emerytura od 1 marca 2019 roku wynosi 1100,00 zł, co oznacza, że:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekraczać 1925,00 zł,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód nie może przekraczać 1375,00 zł.
 1. Normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny / dom jednorodzinny/ zwana dalej „normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  35 m² - dla 1 osoby
  40 m² - dla 2 osób
  45 m² - dla 3 osób
  55 m² - dla 4 osób
  65 m² - dla 5 osób
  70 m²- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

 

ilość osób

powierzchnia
normatywna

powierzchnia użytkowa nie przekraczająca powierzchni normatywnej o więcej niż :

1 osoba

35,00 m²

+ 30% = 45,50 m²

+ 50% = 52,50 m²

2 osoby

40 ,00m²

+ 30% = 52 ,00m²

+ 50% = 60,00 m²

3 osoby

45 ,00m²

+ 30% = 58,50 m²

+ 50% = 67,50 m²

4 osoby

55 ,00m²

+ 30% = 71,50 m²

+ 50% = 82,50 m²

5 osób

65 ,00m²

+ 30% = 84,50 m²

+ 50% = 97,50 m²

6 osób

70 ,00m²

+ 30% = 91,00 m²

+ 50% = 105,00 m²

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi 
na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez  osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Jeżeli dochód jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym, 
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym, 
- 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Natomiast, jeżeli dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym, 
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym, 
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,

- wypełniona deklaracja o dochodach za okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,

- zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w rozliczanym okresie- dotyczy osób pracujących ,

- trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) zaświadczenie lub decyzja — dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranych świadczeń – dotyczy  osób zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,

- w przypadku studentów zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium , a uczniów szkoły zawodowej zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu odbywanej praktyki,

- osoby pobierające alimenty dostarczają wyrok sądu zasądzający alimenty lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

- osoby pełnoletnie posiadające dochód z innego tytułu lub nie posiadające żadnego dochodu składają stosowne oświadczenie w chwili składania wniosku o dodatek mieszkaniowy,

- faktury za: energię elektryczną, dostarczoną wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych – za ostatni okres rozliczeniowy ,

- natomiast wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące swoich wydatków (tj. opłat za energię cieplną i wodę dostarczoną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych).
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Piastów 10H
  66-600 Krosno Odrzańskie