Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz Alimentacyjny - informacje ogólne

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy, który obowiązuje od dnia 01 października do 30 września następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na postawie  tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna :

 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł;
 •  do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia – wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe;
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł miesięcznie;
 • jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeni owy;
 • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym odpowiednio:

- oświadczenia o dochodzie członków rodzinyrozliczających się na podstawieprzepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
- oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
- oraz inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego wiek osoby uprawnionej;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu  osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego  treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatora;
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07 wrześnie 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2229).
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Piastów 10H
  66-600 Krosno Odrzańskie