Dodatki mieszkaniowe – informacje ogólne

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w trybie decyzji administracyjnej na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków na zajmowany lokal mieszkalny. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133/.

Uprawnienia do dodatku mieszkaniowego przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy kryteria tj:

 1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania tj.
  • najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącymwydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Najniższa emerytura od 1 marca 2020 roku wynosi 1200,00 zł, co oznacza, że:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekraczać 2100,00 zł,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód nie może przekraczać 1500,00 zł.
 1. Normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny / dom jednorodzinny/ zwana dalej „normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  35 m² – dla 1 osoby
  40 m² – dla 2 osób
  45 m² – dla 3 osób
  55 m² – dla 4 osób
  65 m² – dla 5 osób
  70 m²– dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.
ilość osób powierzchnia normatywna powierzchnia użytkowa nie przekraczająca powierzchni normatywnej o więcej niż :
1 osoba 35,00 m² + 30% = 45,50 m² + 50% = 52,50 m²
2 osoby 40 ,00m² + 30% = 52 ,00m² + 50% = 60,00 m²
3 osoby 45 ,00m² + 30% = 58,50 m² + 50% = 67,50 m²
4 osoby 55 ,00m² + 30% = 71,50 m² + 50% = 82,50 m²
5 osób 65 ,00m² + 30% = 84,50 m² + 50% = 97,50 m²
6 osób 70 ,00m² + 30% = 91,00 m² + 50% = 105,00 m²

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez  osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Jeżeli dochód jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
– 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym, 
– 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym, 
– 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Natomiast, jeżeli dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
– 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym, 
– 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym, 
– 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy:

– wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,

– wypełniona deklaracja o dochodach za okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,

– zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w rozliczanym okresie- dotyczy osób pracujących ,

– trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) zaświadczenie lub decyzja — dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranych świadczeń – dotyczy  osób zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,

– w przypadku studentów zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium , a uczniów szkoły zawodowej zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu odbywanej praktyki,

– osoby pobierające alimenty dostarczają wyrok sądu zasądzający alimenty lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

– osoby pełnoletnie posiadające dochód z innego tytułu lub nie posiadające żadnego dochodu składają stosowne oświadczenie w chwili składania wniosku o dodatek mieszkaniowy,

– faktury za: energię elektryczną, dostarczoną wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych – za ostatni okres rozliczeniowy ,

– natomiast wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące swoich wydatków (tj. opłat za energię cieplną i wodę dostarczoną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych).

Informujemy, że za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych   z powodu COVID – 19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną może nastąpić wyłącznie w przypadku  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną  pod warunkiem dołączenia do wniosku klauzuli (wzór do pobrania), ze wskazaniem okresu na który ma być przyznany dodatek mieszkaniowy.

Poza możliwością przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną wszystkie inne warunki jego przyznawania pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Z dniem 5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

 1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
 2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
 3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm./ znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa /Dz.U. z 2021 r. poz. 11/.