Dobry Start 300+ – informacje ogólne

Dnia 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji  od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie „Dobry start” przysługuje także dla dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2019 r. wyłącznie w wersji papierowej.


Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić:

 1. matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
 2. osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnioną o której mowa w ustawie.

Wnioski o świadczenie będą dostępne, przyjmowane oraz realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H, pok. nr 4 oraz nr 7.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2020 r.

 • Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2020 r.
 • Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2020 r.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2020 r., wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia nastąpi do 30 września danego roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start nie będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, za wyjątkiem decyzji odmownych oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe w organie przyznającym to świadczenie.

Informujemy, że korespondencja w sprawie świadczenia Dobry Start będzie wysyłana do Państwa z następujących adresów:

 • ops@krosnoodrzanskie.pl
 • a.szarkowicz@ops.krosnoodrzanskie.pl
 • r.gaszczak@ops.krosnoodrzanskie.pl
 • e.paprzycka@ops.krosnoodrzanskie.pl
 • a.szostakiewicz@ops.krosnoodrzanskie.pl
 • j.karecka@ops.krosnoodrzanskie.pl
 • swiadczenia@ops.krosnoodrzanskie.pl

Jednocześnie prosimy o nieodpowiadanie na e-maila zawierającego informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie dobry start jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

O świadczenie dobry start rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego powinny złożyć wnioski w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE.