Czyste Powietrze – informacje ogólne

W ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 1 października 2020 r. można  składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

3. Gospodarstwo domowe tworzą:

– osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

– osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią mieszkające i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku;

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

5. Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstw rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

– rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;

– gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

6. Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jego gospodarstwa domowego:

– imię i nazwisko;

– numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

– adres miejsca zamieszkania;

– adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10h.

Druki żądania wydania zaświadczenia dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie internetowej Ośrodka.